Gothic Black Wedding

Yves

  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Cabochon Navy Black Dot Chunky Statement Ring, 5
  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Cabochon Red Black Dots Chunky Statement Ring 5 Gold
  • Yves Saint Laurent Ysl Black Yellow Cabochon Enamel Chunky Ring, Size 6, Gold
  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Clear Icy Blue Black Cabochon Statement Ring, Size 6
  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Cabochon Yellow Black White Chunky Ring, Size 6 Gold
  • Yves Saint Laurent Ysl Cabochon Black Enamel Dots Chunky Ring, Size 6, Silver
  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Black Cabochon Chunky Statement Ring, Size 6, Silver
  • Yves Saint Laurent Ysl Cabochon Black Yellow Enamel Chunky Ring, Size 7, Gold
  • Yves Saint Laurent Ysl Arty Black Cabochon Enamel Statement Ring, Size 6, Silver